ร่วมงานกับเรา

Call Center

ประวัติส่วนตัวและครอบครัว

ประวัติการศึกษาสูงสุดและความสามารถพิเศษ

multirow

ประวัติการทำงาน

multirow

บุคคลอ้างอิงเพื่อสอบประวัติ(บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คนในครอบครัวหรือเครือญาติ)

ข้อมูลอื่นๆ

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักต่างๆเป็นความจริงทุกประการ

ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทสอบประวัติได้ หากพบว่าเป็นเท็จหรือบิดเบือนจากความจริงให้

ถือเป็นเหตุที่บริษัทจะบอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น

บริษัทจะพิจารณาจากแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

ผู้สมัคร